Algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen gelden volgende algemene voorwaarden in de relatie tussen iCreate CommV en de klant:

Artikel 1: "deLimiet" is een handelsnaam, geregistreerd door iCreate CommV met zetel te Leupegemstraat 46/0102, 9700 Oudenaarde, BTW BE 0508 543 284, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

Artikel 2: iCreate CommV is slechts tot een inspannings-verbintenis gehouden in het kader van de geleverde prestaties ten behoeve van de student en de klant. iCreate CommV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door een van haar coachen en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les.

Artikel 3: Alle studenten en/of hun ouders of voogd blijven de eindverantwoordelijkheid hebben voor het indienen van taken en/of opdrachten. Het is nooit de bedoeling dat taken en/of opdrachten die voorbereid worden door de coachen van deLimiet rechtstreeks doorgestuurd worden naar de examencommissie en/of ingediend worden op school. iCreate CommV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door een van haar coachen en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les.

Artikel 4: De overeenkomst komt tot stand wanneer wij na ontvangst van een bestelling, schriftelijk of per mail akkoord gaan met deze bestelling, dan wel de bestelling uitvoeren. Elke plaatsing van een bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 5: De aangekochte lesuren hebben een geldigheid van 1 jaar, te tellen vanaf de factuurdatum. We passen het last-in-last out principe toe. Dat betekent dat bij de laatst aangekochte lesuren een geldigheidsdatum van 1 jaar wordt geteld, maar dat dit geenszins retroactief kan toegepast worden op lesuren die vroeger werden aangekocht – ook deze hebben een aparte geldigheidstermijn van 1 jaar. Na 1 jaar vervalt de waarde van dit lesuur.

Artikel 6: De in de brochures en op de website van deLimiet.be vermelde prijzen zijn zuiver indicatief. Zij omvatten alle taksen, behoudens andersluidend bericht, en zijn betaalbaar in euro. iCreate CommV behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan en betaald, zijn in elk geval niet onderhevig aan deze wijzigingen die slechts voor de toekomst gelden.

Artikel 7: Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Elke som die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van € 125, en met een nalatigheidsintrest gelijk aan deze voorzien in de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 8: In geval van betalingsachterstand heeft iCreate CommV het recht, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, lopende werkzaamheden of het leveren van nieuwe diensten op te schorten tot de volledige betaling van alle achterstallen, vergoedingen en intresten inbegrepen.

Artikel 9: Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

Artikel 10: iCreate CommV voert de gegeven opdracht naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Gebreken in de uitgevoerde opdracht dienen door de klant binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum aangetekend gemeld te worden. Worden binnen deze termijn geen gebreken gemeld, dan wordt de opdracht als aanvaard beschouwd.

Artikel 11: iCreate CommV respecteert uw privacy; zij zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
De klant verleent iCreate CommV de toestemming geleverde diensten voor promotiedoeleinden als referentie te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd, voor betwistingen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, is de vrederechter te Oudenaarde bevoegd.

Artikel 13: Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Artikel 14: De nietigheid van een van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden met zich mee. Het feit dat iCreate CommV zich op een bepaald ogenblik of in een bepaalde situatie niet beroept op één van deze voorwaarden betekent niet dat iCreate CommV afstand doet van deze voorwaarden.