Privacy Policy

iCreate CommV houdt rekening met jullie privacy!

iCreate CommV, met maatschappelijke zetel te Leupegemstraat 46/0102, 9700 Oudenaarde en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0508.543.284 vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten, partners en begeleiders zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We willen alle persoonsgegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens iCreate CommV verzamelt, waarom, hoelang en hoe wij ze natuurlijk beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van jullie persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de iCreate website(s). Wanneer je een iCreate website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je beslist om het contactformulier te gebruiken of ons telefonisch of per email te contacteren, kan iCreate CommV bepaalde persoonsgegevens opvragen. iCreate CommV zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de nieuwe GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Jij geeft de garantie dat de gegevens die je aan iCreate CommV meedeelt jou toebehoren of dat je de toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen.

iCreate CommV verwerkt jouw gegevens om jou te contacteren in verband met jouw vraag om informatie, jou te informeren over wijzigende diensten en voor het verbeteren van ons aanbod.

iCreate CommV beschermt jouw gegevens en verbindt zich ertoe om deze niet door te geven aan derden.

iCreate CommV bewaart jouw persoonsgegevens voor de administratieve verwerking van onze diensten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de facturatie van onze diensten en de dienstverlening van onze partners en begeleiders. Je hebt het recht om te allen tijde te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Waarom verwerkt iCreate CommV persoonsgegevens?

 • Specifiek voor ouders, voogden en hun kinderen
  • Om te kunnen inschrijven voor begeleiding en de daarbij horende administratie en facturatie in orde te brengen
  • Om te kunnen deelnemen aan de bijlessen, in het bijzonder als de bijlessen aan huis plaatsvinden
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, wedstrijden en eventueel andere publicitaire doeleinden
 • Specifiek voor sollicitanten, medewerkers, begeleiders, partners, vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten
  • Voor het organiseren van een sollicitatieprocedure
  • Voor het voeren van een correcte administratie en boekhouding
  • Voor het uitbetalen van de gepresteerde activiteiten
  • In functie van de uitvoering van de arbeids-, vrijwilligers- en of stage-overeenkomst
  • In functie van het op de hoogte gehouden worden van passende vacatures.
 • Specifiek voor de professionele klanten van iCreate CommV
  • Om onze job naar behoren te kunnen uitvoeren
  • Voor het contacteren van de vertegenwoordigers van de klant
  • Voor het voeren van een correcte administratie en boekhouding

Hoe verzamelt iCreate CommV persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. via inschrijvingsformulieren, via contactformulieren op onze website, of persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Persoonsgegevens van minderjarigen

iCreate CommV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien deze meegedeeld werden door de ouders/voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Gevoelige gegevens

iCreate CommV zal medische en andere (gevoelige) informatie enkel verwerken met de bedoeling kinderen/studenten op een zo gepast mogelijke wijze te begeleiden en om adequaat te kunnen reageren bij bepaalde situaties. Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van het kind betrokken zijn, kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen/geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan onze begeleiders/onderaannemers. En dit in het kader van de uitoefening van de opdracht/bijles of studiebegeleiding. Met onze begeleiders/onderaannemers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking Alle personen die namens iCreate CommV uw persoonsgegevens kunnen raadplegen, zijn gehouden aan geheimhouding. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Onze begeleiders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. iCreate CommV respecteert de meldplicht voor datalekken zoals voorzien in de GDPR. Met bovenstaande maatregelen beschermt iCreate CommV uw gegevens om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op correctie wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

iCreate CommV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is iCreate CommV bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

iCreate CommV
Adres: Leupegemstraat 46/0102, 9700 Oudenaarde
Telefoon: 0497 61 30 23
Email: info@delimiet.be

Wijziging privacy statement

iCreate CommV kan zijn privacy statement wijzigen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.